Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sorara Outdoor Living B.V.
Tot stand gekomen op  8 juli 2015.
Algemene Voorwaarden Sorara Outdoor Living B.V., gevestigd aan Park 51, 5671 GC, te Nuenen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63281597.
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Sorara Outdoor Living B.V.:             Sorara Outdoor Living B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 63281597
Koop op afstand:                                 De overeenkomst tussen de wederpartij en Sorara Outdoor Living B.V., waarbij in het
                                                                kader van een door de Sorara Outdoor Living B.V. georganiseerd systeem voor verkoop
                                                                op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van
                                                                één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of
                                                                andere communicatiemiddelen.

Overeenkomst:                                     Elke overeenkomst gesloten tussen Sorara Outdoor Living B.V. en de wederpartij.
Product:                                              Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en
                                                                Sorara Outdoor Living B.V..

Wederpartij:                                         Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft
                                                                afgenomen.

Artikel 2 Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Sorara Outdoor Living B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sorara Outdoor Living B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Sorara Outdoor Living B.V. en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Sorara Outdoor Living B.V. zijn overeengekomen.
Sorara Outdoor Living B.V. werkt met agenten welke slechts een functie van vertegenwoordiger hebben. Zij bezitten geen bevoegdheid om te factureren zonder uitdrukkelijke toestemming. Overeenkomsten gesloten met de agenten, in welke vorm dan ook, zijn slechts bindend indien Sorara Outdoor Living B.V. deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd heeft.
Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Alle aanbiedingen en/of offertes van Sorara Outdoor Living B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
Sorara Outdoor Living B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Sorara Outdoor Living B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sorara Outdoor Living B.V. anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Sorara Outdoor Living B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Sorara Outdoor Living B.V..
Artikel 5 Duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 6 Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Sorara Outdoor Living B.V. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sorara Outdoor Living B.V. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Sorara Outdoor Living B.V. de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Sorara Outdoor Living B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Sorara Outdoor Living B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
Sorara Outdoor Living B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Sorara Outdoor Living B.V. kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Sorara Outdoor Living B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Artikel 7 Uitvoering overeenkomst
Sorara Outdoor Living B.V. heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
Sorara Outdoor Living B.V. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Sorara Outdoor Living B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Sorara Outdoor Living B.V. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Sorara Outdoor Living B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Sorara Outdoor Living B.V..
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Sorara Outdoor Living B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 8 Prijzen
De prijzen zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
Van alle bijkomende kosten zal Sorara Outdoor Living B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
Artikel 9 Prijswijziging
Indien Sorara Outdoor Living B.V. met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Sorara Outdoor Living B.V. gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien Sorara Outdoor Living B.V. het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Sorara Outdoor Living B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
- Sorara Outdoor Living B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Sorara Outdoor Living B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
- de prijsverhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- Sorara Outdoor Living B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
- bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Artikel 10 Koop op afstand
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.
Ingeval van Koop op afstand heeft Sorara Outdoor Living B.V. het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Sorara Outdoor Living B.V. geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Sorara Outdoor Living B.V. het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
Indien Sorara Outdoor Living B.V. niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Sorara Outdoor Living B.V. geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Sorara Outdoor Living B.V. in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Sorara Outdoor Living B.V. geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze. 
Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Sorara Outdoor Living B.V. heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Sorara Outdoor Living B.V. uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Sorara Outdoor Living B.V. de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Sorara Outdoor Living B.V. uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Sorara Outdoor Living B.V. en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Sorara Outdoor Living B.V.. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiëlemarkt waarop Sorara Outdoor Living B.V. geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
- verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
- hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
- producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
- producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
- producten die snel kunnen bederven of verouderen;
- producten van persoonlijke aard;
- producten op maat gemaakt.

Artikel 11 Levering
Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.
Sorara Outdoor Living B.V. is gerechtigd een Product niet te leveren indien een eerder geleverd Product niet of niet geheel betaald is en de vervaldag van die betaling al verstreken is.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.